ขุนคลัง[1] หรือ ไกวส์ตอร์ (ละติน: qvaestor) เป็นชื่อตำแหน่งข้าราชการในระบบเส้นทางแห่งเกียรติยศ (cursus honorum) มีหน้าที่กำกับดูแลการคลัง ในสมัยสาธารณรัฐโรมันขุนคลังเป็นข้าราชการการเมือง แต่ในสมัยจักรวรรดิโรมันเป็นข้าราชการประจำ

ปัจจุบัน คำว่า "ขุนคลัง" ยังใช้เป็นตำแหน่งตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในประเทศอิตาลีและโรมาเนีย กับทั้งยังเป็นชื่อตำแหน่งผู้กำกับดูแลการคลังในบางองค์กรด้วย

อ้างอิง

แก้
  1. อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. โลกตะวันตกก่อน ค.ศ. 1492. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ISBN 9789746413015.
  • Bourne, Frank (Princeton University). "A History of the Romans" Boston, MA. 1967, D.C. Heath and Company

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้