ก้านสมอง (Brainstem) เป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังและล่างของสมอง เชื่อมระหว่าง สมองใหญ่ กับ ไขสันหลัง ประกอบด้วย เมดัลลาออบลองกาตา พอนส์ และมิดเบรนซึ่งเป็นที่อยู่ของเซลล์นิวเคลียสของเส้นประสาทสมอง