ความเป็นอิสระ (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)

ในทฤษฎีความน่าจะเป็น เหตุการณ์ A และ B เรียกว่าเป็นอิสระต่อกันก็ต่อเมื่อการเกิดเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้ทำให้ความน่าจะเป็นที่อีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น

  • เหตุการณ์ที่จะทอดลูกเต๋าได้เลข 6 ในการทอดครั้งแรก และเหตุการณ์ที่จะได้เลข 6 ในการทอดครั้งที่สองนั้นเป็นอิสระต่อกัน
  • แต่เหตุการณ์ที่จะทอดให้ลูกเต๋าได้เลข 6 ในการทอดครั้งแรก และเหตุการณ์ที่ผลรวมของการทอดลูกเต๋าทั้งสองครั้งออกมาเป็น 8 นั้นไม่เป็นอิสระต่อกัน