การเคลื่อนไหวทางการเมือง

การเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมในด้านของการเมือง โดยมีการจัดภายใต้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นเพื่อรวมตัวกลุ่มคน โดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายในการผลักดันแนวคิดทางการเมืองให้กับประชาชนในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีผลกระทบกับบุคคลหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอกชนหรือประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะเมื่อมีการเรียกร้องหรือมีการประชุมเกี่ยวกับทางการเมืองก็ล้วนต้องส่งผลกระทบขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆซึ่งก็ล้วนแต่จะมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงไปใน ๒ ลักษณะ คือทางที่ดีและไม่ดี