การาจ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

การาจ (อังกฤษ: Garage) อาจหมายถึง

ในภาษาอังกฤษ มีความหมายถึง

เสื้อผ้า

ดนตรี

ภาพยนตร์