การสรรหาบุคลากร

การสรรหาบุคลากร (อังกฤษ: recruitment) หมายถึง กระบวนการดึงดูด คัดกรอง เลือกและรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับงาน

กระบวนการสรรหาบุคลากรมีขั้นตอนดังนี้

  1. วิเคราะห์งานและพัฒนาข้อกำหนดบุคคล
  2. มองหาผู้สมัครงานผ่านเครือข่ายสังคม โฆษณาหรือวิธีการค้นหาอื่น
  3. จับคู่ผู้สมัครงานกับข้อกำหนดงานและคัดกรองปัจเจกบุคคลโดยใช้การทดสอบ ซึ่งอาจเป็นการประเมินทักษะหรือบุคลิกภาพ
  4. ประเมินแรงจูงใจของผู้สมัครงานและความเหมาะสมกับข้อกำหนดองค์การโดยการสัมภาษณ์และเทคนิคการประเมินอื่น

กระบวนการสรรหาบุคลากรยังรวมถึงการยื่นและบรรลุข้อตกลงงาน และการให้ลูกจ้างใหม่เข้าทำงาน

ผู้จัดการ ผู้ชำนาญทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล และ/หรือ ผู้ชำนัญพิเศษการสรรหาบุคลากรอาจเป็นผู้สรรหาบุคลากร ขึ้นอยู่กับขนาดและวัฒนธรรมขององค์การนั้น หรือสำนักงานจัดหางานภาครัฐ หรือสำนักงานสรรหาบุคลากรเชิงพาณิชย์ หรือบริษัทที่ปรึกษาค้นหาชำนัญพิเศษอาจเป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากรบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้