การลาดตระเวนพิเศษ

การลาดตระเวนพิเศษ (อังกฤษ: Special Reconnaissance) เป็นการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจโดยหน่วยรบพิเศษโดยลำพังหรือ ผ่านทางกำลังกองโจร วัตถุประสงค์เพื่อการยืนยัน ปฏิเสธข่าวสาร สมมติฐานที่ได้มาก่อน ด้วยการตรวจการณ์ หรือวิธีการรวบรวมอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถ เจตนารมณ์ และการปฏิบัติ ของข้าศึกหรือที่มีแนวโน้มจะเป็นข้าศึก การปฏิบัติการลาดตระเวนพิเศษอาจจะเกิดขึ้นเพื่อความต้องการการลาดตระเวนทางนิวเคลียร์ ชีวเคมี หรือเพื่อหาข้อมูลด้านอุตุนิยม อุทกศาสตร์ ภูมิประเทศ ในพื้นที่หนึ่ง

การลาดตระเวนพิเศษของเนวีซีลสหรัฐ ในประเทศอัฟกานิสถาน พ.ศ. 2545

ประวัติ

แก้

การตรวจตราระยะไกลและการลาดตระเวนพิเศษ

แก้

ภารกิจที่เหมาะสม

แก้

การปฏิบัติการทางเทคนิค

แก้

การสื่อสารและอิเลคทรอนิกส์

แก้

การรายงานระหว่างภารกิจและภายหลังภารกิจ

แก้

หน่วยลาดตระเวนพิเศษ

แก้