การปฏิรูปปีเคียวโฮ

การปฏิรูปปีเคียวโฮ (享保の改革) การปฏิรูปครั้งสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เสนอโดย รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ เมื่อ พ.ศ. 2279 (ค.ศ. 1736) ใน ยุคเอะโดะ ตรงกับช่วงพิธีราชาภิเษกของ จักรพรรดิซะกุระมะชิ โดยผู้ที่นำเสนอการปฏิรูปครั้งนี้คือ โทะกุงะวะ โยะชิมุเนะ โชกุนคนที่ 8 โดยปีนั้นเป็นปีที่ 20 แห่งการดำรงตำแหน่งโชกุนของโยะชิมุเนะ

ภาพวาดจำนวน ไดเมียว ที่เดินทางมายัง ปราสาทเอะโดะ เนื่องในเทศกาลหนึ่ง

ซึ่งที่มาของชื่อการปฏิรูปครั้งนี้มาจากชื่อปีรัชศกปีหนึ่งที่ชื่อว่า เคียวโฮ ที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรฎาคม พ.ศ. 2259 – เมษายน พ.ศ. 2279 (ค.ศ. 1716 - ค.ศ. 1736) โดยการปฏิรูปครั้งนี้ได้เป็นต้นแบบของการปฏิรูปที่สำคัญในยุคเอะโดะอีก 3 ครั้ง