การฉกชิงทรัพย์ เป็นการยึดสินค้าแบบไม่เลือกด้วยกำลังโดยเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะทางทหารหรือการเมือง หรือระหว่างมหันตภัย เช่น สงคราม ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการจลาจล การฉกชิงทรัพย์นี้ต่างจากการรวบรวมขยะ (scavenging) ในแง่สิ่งที่ยึดไป การรวบรวมขยะส่อความว่าเป็นการยึดสิ่งของสำคัญ เช่น อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัยหรือวัสดุอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ขณะที่การฉกชิงทรัพย์ส่อความถึงของฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น งานศิลปะ โลหะมีค่าหรือสิ่งมีค่าอื่น ๆ