การขยายตัวของพื้นมหาสมุทร

การขยายตัวของพื้นมหาสมุทร (อังกฤษ: Seafloor Spreading) เป็นหนึ่งในทฤษฏีพื้นฐานและสำคัญที่สุดทฤษฏีหนึ่งในวิชาธรณีวิทยา นั่นคือทฤษฏีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค ทฤษฏีการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรที่เสนอโดย Harry H.Hessเป็นทฤษฏีต่อยอดจากแนวคิดการเลื่อนไหลของทวีปของอัลเฟรด เวเจเนอร์ โดยทฤษฏีนี้ได้อธิบายถึงสาเหตุของการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรว่าเกิดขึ้นจากกระแสวน (convection current) ในชั้นเนื้อโลกตอนบนหรือชั้นฐานธรณีภาค

แผนที่แสดงอายุของหินบริเวณพื้นมหาสมุทร โดยหินที่มีอายุอ่อนที่สุด (สีแดง) อยู่บริเวณแนวรอยแยกของแผ่นเปลือกโลก