กษาปณ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คำสำคัญ "กษาปณ์" หรือ "กระษาปณ์" หมายถึง เงินตราที่ทำด้วยโลหะ, โดยสามารถหมายถึง