กล้ามเนื้อซิลิอารี

กล้ามเนื้อซิลิอารี
(Ciliary muscle)
Gray872.png
โครอยด์และม่านตา (กล้ามเนื้อซิลิอารีอยู่ด้านบนของภาพ)
ละติน musculus ciliaris
Gray's subject #225 1011
จุดเกาะต้น
จุดเกาะปลาย
หลอดเลือดแดง
เส้นประสาท เส้นประสาทกล้ามเนื้อตา (ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก)
หน้าที่ รีเฟล็กซ์ปรับสายตา (Accommodation reflex)
Dorlands/
Elsevier
m_22/12548589