กลุ่มธุรกิจสหกรณ์

กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ หมายถึง การรวมกลุ่มธุรกิจอย่างเป็นระบบของสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ ซึ่งมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในทิศทางของการเป็นองค์การธุรกิจฐานสังคม (อังกฤษ: Social economy) การเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อถือไว้วางใจ และพึ่งพาร่วมมือกัน อันจะนำไปสุ่การรวมชื้อ การรวมขาย การร่วมมือกันทำการตลาด และคิดค้นนวัตกรรมในการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกและชุมชน กลุ่มธุรกิจสหกรรณ์ ควรมีองค์ประกอบที่จะทำให้การขับเคลื่อนการทำงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ได้แก่ การมีระบบการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจ การมีเงื่อนไขสำหรับการทำงาน เพื่อการนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน มีบรรยากาศของการเป็นสังคมเรียนรู้ รวมถึงสมาชิกกลุ่มมีอุดมการณ์ และเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจ

แผนธุรกิจ (อังกฤษ: Business Plan) แผนธุรกิจในที่นี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น แนวทางการทำแผนงานขององค์กร หน่วยงานธุรกิจ ซึ่งปรียบเสมือน พิมพ์เขียวที่ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรจะได้นำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจของตนเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีองค์ประกอบของแผนธุรกิจคือ

  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. ความเป็นมาของธุรกิจ
  3. เจ้าของและการบริหาร
  4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  5. การวิเคราะห์ด้านการตลาด
  6. แผนการดำเนินงาน
  7. แผนการเงิน
  8. ความเสี่ยงและโอกาส
  9. ภาคผนวก

อ้างอิงแก้ไข