กรรม (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

กรรม อาจหมายถึง

  • กรรม - การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา เป็นการดีก็ได้ ชั่วก็ได้
    • กายกรรม - การทำกรรมด้วยกาย ไม่ว่าจะทำกรรมชั่วหรือกรรมดี
  • กรรม (ไวยากรณ์) - ผู้ถูกกระทำ เช่น คนกินข้าว ข้าว เป็นกรรมของกริยา กิน
  • กรรมวาจก - กริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรมการกหรือผู้ถูกทำ ตรงกับคำว่า passive voice

ดูเพิ่มแก้ไข