กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เป็นส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักการแห่งจารีตประเพณี ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นักนิติศาสตร์ สหประชาชาติและรัฐสมาชิกถือว่าเป็นบ่อเกิดหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ ร่วมกับสนธิสัญญาและหลักกฎหมายทั่วไป

ใน ค.ศ. 1950 คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศระบุว่ารูปแบบของหลักฐานของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ได้แก่ สนธิสัญญา คำวินิจฉัยของศาลระดับชาติและนานาชาติ กฎหมายระดับชาติ ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายระดับชาติ หนังสือโต้ตอบทางูต และการปฏิบัติขององค์การระหว่างประเทศ[1] ใน ค.ศ. 2018 คณะกรรมาธิการฯ รับบทสรุปและข้อสังเกตว่าด้วยเกณฑ์บ่งชี้ความเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ[2] และต่อมาสมัชชาสหประชาชาติรับบทสรุปฯ และส่งสเสริมให้แพร่หลายให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้[3]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. See Evidence of State practice เก็บถาวร 2008-12-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
  2. Report of the International Law Commission. Seventieth session (30 April-1 June and 2 July-10 August 2018). A/73/10. New York: United Nations. 2018. pp. 12–116.
  3. Resolution adopted by the General Assembly. Identification of customary international law. A/RES/73/203. United Nations. 2018-12-20. สืบค้นเมื่อ 2020-01-27.