เออเวนเจอรส์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก The Avengers)

เออเวนเจอรส์ (อังกฤษ: Avengers) มีการสะกด อเว็นเจอร์ส ,อเวนเจอร์ส สามารถหมายถึง