สัจนิยม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Realism)

สัจนิยม อาจจะหมายถึง