ตารางพันเนตต์

(เปลี่ยนทางจาก Punnett square)

ตารางพันเนตต์ (อังกฤษ: Punnett square) เป็นแผนภาพที่ใช้ช่วยทำนายผลที่ได้จากการทดลองการผสมพันธุ์ ตั้งชื่อตาม Reginald C. Punnett ผู้คิดวิธีนี้ นักชีววิทยาใช้ตารางนี้ในการหาโอกาส (ความน่าจะเป็น) ที่รุ่นลูกจะมีลักษณะจีโนไทป์หนึ่งๆ

A Punnett square showing a typical test cross