อัลซไฮเมอร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Alzheimer)

อัลซไฮเมอร์ หรือ อัลไซเมอร์ (Alzheimer) อาจหมายถึง