เอวี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก AV)

เอวี (AV) สามารถหมายถึง