ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

P สารต้านปรสิตและสารฆ่าและขับไล่แมลง (Antiparasitic products, insecticides and repellents)

P03A Ectoparasiticides, including scabicidesแก้ไข

P03AA Sulphur containing productsแก้ไข

P03AA01 Dixanthogen
P03AA02 Potassium polysulfide
P03AA03 Mesulfen
P03AA04 Disulfiram
P03AA05 Thiram
P03AA54 Disulfiram, combinations

P03AB Chlorine containing productsแก้ไข

P03AB01 Clofenotane
P03AB02 Lindane
P03AB51 Clofenotane, combinations

P03AC Pyrethrines, including synthetic compoundsแก้ไข

P03AC01 Pyrethrum
P03AC02 Bioallethrin
P03AC03 Phenothrin
P03AC04 Permethrin
P03AC51 Pyrethrum, combinations
P03AC52 Bioallethrin, combinations
P03AC53 Phenothrin, combinations
P03AC54 Permethrin, combinations

P03AX Other ectoparasiticides, including scabicidesแก้ไข

P03AX01 Benzyl benzoate
P03AX02 Copper oleinate
P03AX03 Malathion
P03AX04 Quassia

P03B Insecticides and repellentsแก้ไข

P03BA Pyrethrinesแก้ไข

P03BA01 Cyfluthrin
P03BA02 Cypermethrin
P03BA03 Decamethrin
P03BA04 Tetramethrin

P03BX Other insecticides and repellentsแก้ไข

see also: insect repellents

P03BX01 Diethyltoluamide
P03BX02 Dimethylphthalate
P03BX03 Dibutylphthalate
P03BX04 Dibutylsuccinate
P03BX05 Dimethylcarbate
P03BX06 Etohexadiol