ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

P สารต้านปรสิตและสารฆ่าและขับไล่แมลง (Antiparasitic products, insecticides and repellents)

P02B Antitrematodalsแก้ไข

P02BA Quinoline derivatives and related substancesแก้ไข

P02BA01 Praziquantel
P02BA02 Oxamniquine

P02BB Organophosphorous compoundsแก้ไข

P02BB01 Metrifonate

P02BX Other antitrematodal agentsแก้ไข

P02BX01 Bithionol
P02BX02 Niridazole
P02BX03 Stibophen
P02BX04 Triclabendazole

P02C Antinematodal agentsแก้ไข

P02CA Benzimidazole derivativesแก้ไข

P02CA01 Mebendazole
P02CA02 Tiabendazole
P02CA03 Albendazole
P02CA04 Ciclobendazole
P02CA05 Flubendazole
P02CA06 Fenbendazole
P02CA51 Mebendazole, combinations

P02CB Piperazine and derivativesแก้ไข

P02CB01 Piperazine
P02CB02 Diethylcarbamazine

P02CC Tetrahydropyrimidine derivativesแก้ไข

P02CC01 Pyrantel
P02CC02 Oxantel

P02CE Imidazothiazole derivativesแก้ไข

P02CE01 Levamisole

P02CF Avermectinesแก้ไข

P02CF01 Ivermectin

P02CX Other antinematodalsแก้ไข

P02CX01 Pyrvinium
P02CX02 Bephenium

P02D Anticestodalsแก้ไข

P02DA Salicylic acid derivativesแก้ไข

P02DA01 Niclosamide

P02DX Other anticestodalsแก้ไข

P02DX01 Desaspidin
P02DX02 Dichlorophen