ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

H ระบบฮอร์โมน (Systemic hormonal preparations) มีฮอร์โมนเพศและอินสุลิน

H04A Glycogenolytic hormonesแก้ไข

H04AA Glycogenolytic hormonesแก้ไข

H04AA01 Glucagon