20 (แก้ความกำกวม)

20 อาจหมายถึง:

ตัวเลขแก้ไข

ปีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข