14 (แก้ความกำกวม)

14 อาจหมายถึง:

XIV อาจหมายถึง: