.cw เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับกือราเซา เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2553

.cw
เริ่มใช้พ.ศ. 2553
ประเภท TLDโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ
สถานะยังใช้งานอยู่
จดทะเบียน.CW Registry Curacao ("CW_DomReg")
ผู้สนับสนุนUniversity of Curaçao
จุดมุ่งหมายการใช้งานEntities connected with  กือราเซา
การใช้งานจริงมีการใช้งานในกือราเซา
ข้อจำกัดการจดทะเบียนผู้ใช้โดเมนเนม .cw ต้องมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งในกือราเซา, ผู้ใช้ .com.cw และ .net.cw ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกือราเซา

กือราเซาเคยเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส ซึ่งใช้โดเมนระดับบนสุด .an ภายหลังการยุบเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส โดเมน .an ถูกยกเลิกการใช้งาน และส่วนที่อยู่ในเขตกือราเซาจะใช้ .cw แทน

ดูเพิ่มแก้ไข