ไมยราพและไมยราบ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ไมยราพ และ ไมยราบ หมายถึง