ไทยทาน ไทยธรรม (อ่านว่า ไทยะ-) หมายถึงของสำหรับทำทานหรือของทำบุญหรือของถวายพระ 2 คำนี้มักใช้แทนกันในที่ทั่วไป

มีผู้รู้อธิบายไว้ว่า คำว่า ไทยทาน ใช้หมายถึงสิ่งของที่ถวายพระโดยทั่วไป ส่วนคำว่า ไทยธรรม ใช้หมายถึงสิ่งของที่ถวายพระเทศน์ แต่ก็เป็นเพียงอัตโนมัติคือความเข้าใจส่วนตัวของเกจิอาจารย์

ในสำนวนบาลี ท่านใช้ ไทยธรรม เหมือนกันหมด ไม่มีคำว่า ไทยทาน

อ้างอิง แก้