โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
The Municipal School 4 (Ban Chiangrai) Lampang
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.ล.ป.4 / MS4LP
ประเภทสหศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คำขวัญสร้างวินัย เสริมวิชา กีฬาดี มีคุณค่าต่อชุมชน
สถาปนาพ.ศ. 2470
ผู้อำนวยการนางยุพิน ตรังคธาร
สีฟ้า-ขาว
เพลงมาร์ชเทศบาล 4
ต้นไม้ขะจาว
เว็บไซต์[[[1]]]/

ประวัติ แก้

 • โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 เปิดทำการสอนที่วัดเชียงราย ศูนย์กลางของชาวเชียงราย ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานกลายเป็นชุมชนบ้านเชียงราย เมื่อสมัยสร้างบ้านแปงเมืองตรงกับรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นที่มาของวงเล็บ (บ้านเชียงราย) ท้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 เดิมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 กระทรวงธรรมการได้โอนโรงเรียนให้เทศบาลนครลำปางรับดำเนินการเปิดสอน ขุนอุทานคดี นายกเทศมนตรีเมืองลำปางในขณะนั้น ได้ทำการย้ายโรงเรียนออกจากวัดเชียงรายมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันนี้ โดยสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ในที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 86 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 2986 สิ้นเงินค่าก่อสร้างในสมัยนั้นประมาณ 10,000 บาทเศษ และซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 1 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 23 ตารางวา โฉนดเลขที่ 3000 จากขุนหลวงศรีสมรรถการ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 13 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา
 • หลังจากที่สงครามมหาเอเชียบูรพาสงบ ทางเทศบาลได้โอนโรงเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอน อีกเป็นเวลาหลายปี
 • จนถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 กระทรวงศึกษาธิการได้โอนโรงเรียนกลับมาให้เทศบาลเมืองลำปางรับไปดำเนินการ และทางโรงเรียนก็ได้ขยายการศึกษาเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
 • พ.ศ. 2513 ทางเทศบาลได้งบประมาณจากทางกระทรวงมหาดไทย เป็นเงินจำนวน 1,250,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 18 ห้องเรียน และเทศบาลได้อนุมัติเงินอีก 163,500 บาท สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง และบ้านพักครูใหญ่ 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท
 • พ.ศ. 2521 ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน ด้วยเงินอุดหนุนจากเทศบาล จำนวน 1,671,000 บาท
 • พ.ศ. 2534 ขยายการศึกษาจากระดับประถมศึกษา เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
 • พ.ศ. 2536 รื้อโรงฝึกงาน และสร้างอาคารเรียนอนุบาล 3 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน จากเงินงบประมาณของเทศบาล จำนวน 4,000,000 บาท
 • พ.ศ. 2539 ปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โดยเงินงบประมาณจากเทศบาล จำนวน 1,450,000 บาท
 • พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 4,800,000 บาท และจากเทศบาลเมืองลำปางอนุมัติเงิน 7,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2541
 • พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 13,570,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2544
 • พ.ศ. 2550 ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและงบประมาณจ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 18,050,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน แล้วเสร็จการก่อสร้าง พ.ศ. 2552