โดเมน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โดเมน (domain) อาจหมายถึง

ในภาษาอังกฤษ
คำว่า domain สามารถหมายถึง เขตปกครอง หรือ อาณาจักร