อาณาจักร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อาณาจักร (อังกฤษ: kingdom; dominion) หมายถึง เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่ง[1] อาจจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ฝ่ายอาณาจักร

แก้

- อาณาจักรของนักรบครูเสดในตะวันออกใกล้ที่ได้มาจากมุสลิมในสงครามครูเสด

ฝ่ายคริสตจักร

แก้

ความหมายอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2546, หน้า 1362