อาณาจักร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อาณาจักร (อังกฤษ: kingdom; dominion) หมายถึง เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่ง[1] อาจจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ฝ่ายอาณาจักรแก้ไข

- อาณาจักรของนักรบครูเสดในตะวันออกใกล้ที่ได้มาจากมุสลิมในสงครามครูเสด

ฝ่ายคริสตจักรแก้ไข

ดูบทความหลักที่: เขตมุขนายก

ความหมายอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2546, หน้า 1362