โคพอลิเมอร์ หรือ เฮเทอโรพอลิเมอร์ (อังกฤษ: Copolymer) คือพอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์สารมอนอเมอร์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มีความหมายโดยทั่วไปตรงข้ามกับโฮโมพอลิเมอร์ซึ่งสังเคราะห์จากมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียว [1] กระบวนการสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ (Copolymerization) ยังอ้างอิงไปถึงวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีในการสังเคราห์โคพอลิเมอร์

ตัวอย่างโคพอลิเมอร์รูปแบบต่างๆ

อ้างอิง แก้

  1. Odian, G. (2004). "6". Principles of Polymerization. Wiley-Interscience. p. 464. ISBN 0-471-27400-3.