โคจิโร อาจหมายถึง

บุคคลแก้ไข

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข

ในสื่อแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข