กอทิก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก โกธิค)

กอทิก (อังกฤษ: Gothic) อาจหมายถึง