แฮมสเตอร์แคระ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แฮมสเตอร์แคระ เป็นสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กจำพวกแฮมสเตอร์ (Cricetinae) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สกุล ได้แก่

สกุล Phodopus

สกุล Cricetulus