แอแนกซิมินีส

แอแนกซิมินีสแห่งไมลีตัส (อังกฤษ: Anaximenes of Miletus) เป็นนักปรัชญาชาวกรีก เกิดที่เมืองไมลีตัสเมื่อก่อนพุทธศักราช 45 ปี และเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 19 เป็นศิษย์ของอะแนกซิแมนเดอร์และพาร์เมนิดีส ปรัชญาของเขาต่างออกไปโดยเห็นว่าทั้งน้ำและอนันตภาวะต่างไม่ใช่ปฐมธาตุ แต่ปฐมธาตุคืออากาศหรืออีเทอร์ในภาษากรีก และโลกลอยคว้างอยู่ในอากาศไม่ได้ลอยอยู่ในน้ำ

แอแนกซิมินีส

อ้างอิงแก้ไข

  • ฟื้น ดอกบัว. ปวงปรัชญากรีก. กทม. ศยาม. 2555 หน้า 47 – 49