แอลดีไฮด์ (อังกฤษ: Aldehyde) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่หมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่คาร์บอกซาลดีไฮด์ (Carboxaldehyde : หรือ –CHO) มีสูตรทั่วไปเป็น หรือ RCHO หรือ CnH2nO เมื่อ R , R’ เป็นหมู่แอลคิลหรือหมู่แอริล

การเรียกชื่อ แก้

เรียกตามจำนวนอะตอมคาร์บอน แล้วลงท้ายเสียงด้วย –อานาล (–anal)