แม่แบบ:เลขเดือน

แม่แบบนี้แสดงตัวเลขของเดือนระหว่าง 1 (แทนเดือนมกราคม) ถึง 12 (แทนเดือนธันวาคม) โดยกำหนดพารามิเตอร์เป็นตัวเลข ชื่อเดือนเป็นคำเต็มหรือคำย่อ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได้

วิธีใช้ แก้

รูปแบบวิธีเรียกใช้

{{เลขเดือน|เดือน}}

หรือ

{{MONTHNUMBER|เดือน}}

โดยที่เดือน ถ้ากำหนดเป็นตัวเลข จะถูกตีความเป็นมอดูโล 12 (ตัวเลขศูนย์น้ำหน้าและจุดทศนิยมจะถูกตัดทิ้ง)

ตัวอย่าง แก้

ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อเต็มภาษาไทย
{{เลขเดือน|มกราคม}} จะแสดง 1
{{เลขเดือน|กุมภาพันธ์}} จะแสดง 2
{{เลขเดือน|มีนาคม}} จะแสดง 3
{{เลขเดือน|เมษายน}} จะแสดง 4
{{เลขเดือน|พฤษภาคม}} จะแสดง 5
{{เลขเดือน|มิถุนายน}} จะแสดง 6
{{เลขเดือน|กรกฎาคม}} จะแสดง 7
{{เลขเดือน|สิงหาคม}} จะแสดง 8
{{เลขเดือน|กันยายน}} จะแสดง 9
{{เลขเดือน|ตุลาคม}} จะแสดง 10
{{เลขเดือน|พฤศจิกายน}} จะแสดง 11
{{เลขเดือน|ธันวาคม}} จะแสดง 12
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อย่อภาษาไทย
{{เลขเดือน|ม.ค.}} จะแสดง 1
{{เลขเดือน|ก.พ.}} จะแสดง 2
{{เลขเดือน|มี.ค.}} จะแสดง 3
{{เลขเดือน|เม.ย.}} จะแสดง 4
{{เลขเดือน|พ.ค.}} จะแสดง 5
{{เลขเดือน|มิ.ย.}} จะแสดง 6
{{เลขเดือน|ก.ค.}} จะแสดง 7
{{เลขเดือน|ส.ค.}} จะแสดง 8
{{เลขเดือน|ก.ย.}} จะแสดง 9
{{เลขเดือน|ต.ค.}} จะแสดง 10
{{เลขเดือน|พ.ย.}} จะแสดง 11
{{เลขเดือน|ธ.ค.}} จะแสดง 12
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
{{เลขเดือน|january}} จะแสดง 1
{{เลขเดือน|february}} จะแสดง 2
{{เลขเดือน|march}} จะแสดง 3
{{เลขเดือน|april}} จะแสดง 4
{{เลขเดือน|may}} จะแสดง 5
{{เลขเดือน|june}} จะแสดง 6
{{เลขเดือน|july}} จะแสดง 7
{{เลขเดือน|august}} จะแสดง 8
{{เลขเดือน|september}} จะแสดง 9
{{เลขเดือน|october}} จะแสดง 10
{{เลขเดือน|november}} จะแสดง 11
{{เลขเดือน|december}} จะแสดง 12
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยชื่อย่อภาษาอังกฤษ
{{เลขเดือน|jan}} จะแสดง 1
{{เลขเดือน|feb}} จะแสดง 2
{{เลขเดือน|mar}} จะแสดง 3
{{เลขเดือน|apr}} จะแสดง 4
{{เลขเดือน|may}} จะแสดง 5
{{เลขเดือน|jun}} จะแสดง 6
{{เลขเดือน|jul}} จะแสดง 7
{{เลขเดือน|aug}} จะแสดง 8
{{เลขเดือน|sep}} จะแสดง 9
{{เลขเดือน|oct}} จะแสดง 10
{{เลขเดือน|nov}} จะแสดง 11
{{เลขเดือน|dec}} จะแสดง 12
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยตัวเลข
{{เลขเดือน|1}} จะแสดง 1
{{เลขเดือน|2}} จะแสดง 2
{{เลขเดือน|3}} จะแสดง 3
{{เลขเดือน|4}} จะแสดง 4
{{เลขเดือน|5}} จะแสดง 5
{{เลขเดือน|6}} จะแสดง 6
{{เลขเดือน|7}} จะแสดง 7
{{เลขเดือน|8}} จะแสดง 8
{{เลขเดือน|9}} จะแสดง 9
{{เลขเดือน|10}} จะแสดง 10
{{เลขเดือน|11}} จะแสดง 11
{{เลขเดือน|12}} จะแสดง 12
ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดเดือนด้วยตัวเลขที่มีศูนย์นำหน้า
{{เลขเดือน|01}} จะแสดง 1
{{เลขเดือน|02}} จะแสดง 2
{{เลขเดือน|03}} จะแสดง 3
{{เลขเดือน|04}} จะแสดง 4
{{เลขเดือน|05}} จะแสดง 5
{{เลขเดือน|06}} จะแสดง 6
{{เลขเดือน|07}} จะแสดง 7
{{เลขเดือน|08}} จะแสดง 8
{{เลขเดือน|09}} จะแสดง 9
ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อตัวเลขเดือนมีค่ามากเกินไป น้อยเกินไป หรือเป็นจุดทศนิยม
{{เลขเดือน|-3}} จะแสดง 9
{{เลขเดือน|-2}} จะแสดง 10
{{เลขเดือน|-1}} จะแสดง 11
{{เลขเดือน|-0.9999}} จะแสดง 11
{{เลขเดือน|-0.5}} จะแสดง 11
{{เลขเดือน|-0.0001}} จะแสดง 11
{{เลขเดือน|0}} จะแสดง 12
{{เลขเดือน|0.0001}} จะแสดง 12
{{เลขเดือน|0.5}} จะแสดง 12
{{เลขเดือน|0.9999}} จะแสดง 12
{{เลขเดือน|12.0001}} จะแสดง 12
{{เลขเดือน|12.5}} จะแสดง 12
{{เลขเดือน|12.9999}} จะแสดง 12
{{เลขเดือน|13}} จะแสดง 1
{{เลขเดือน|14}} จะแสดง 2
{{เลขเดือน|24}} จะแสดง 12
{{เลขเดือน|1200}} จะแสดง 12
ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อชื่อเดือนผิดพลาด
{{เลขเดือน|xxx}} จะแสดง ข้อผิดพลาดนิพจน์: "xxx" เป็นคำที่ไม่รู้จัก

ดูเพิ่ม แก้