แม่แบบ:พระมเหสีในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์