แม่แบบ:บทความศิลปินชาวไทย

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับศิลปินชาวไทย เพื่อจัดระดับบทความทางศิลปินชาวไทยตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ