แม่แบบ:ตารางของค่าคงตัวอะตอมและนิวเคลียร์

ปริมาณ
สัญลักษณ์ ค่า[1][2] (SI units) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์
รัศมีโบร์ 5.291 772 1092(17) × 10−11 m 3.2 × 10−9
รัศมีของอิเล็กตรอนแบบดั้งเดิม 2.817 940 3267(27) × 10−15 m 9.7 × 10−10
มวลของอิเล็กตรอน 9.109 382 91(40) × 10−31 kg 4.4 × 10−8
ค่าคงตัวคู่แฟร์มี 1.166 364(5) × 10−5 GeV−2 4.3 × 10−6
ค่าคงตัวโครงสร้างละเอียด 7.297 352 5698(24) × 10−3 3.2 × 10−10
พลังงานฮาร์ทรี 4.359 744 34(19) × 10−18 J 4.4 × 10−8
มวลของโปรตอน 1.672 621 777(74) × 10−27 kg 4.4 × 10−8
ควอนตัมของการไหลเวียน 3.636 947 5520(24) × 10−4 m2 s−1 6.5 × 10−10
ค่าคงตัวริดเบิร์ก 10 973 731.568 539(55) m−1 5.0 × 10−12
รูปตัดทอมป์สัน 6.652 458 734(13) × 10−29 m2 1.9 × 10−9
มุมรวมแบบอ่อน 0.2223(21) 9.5 × 10−3
ตัวประกอบเอฟิมอฟ 22.7
  1. The values are given in the so-called concise form; the number in brackets is the standard uncertainty, which is the value multiplied by the relative standard uncertainty.
  2. P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov/constants [Thursday, 02-Jun-2011 21:00:12 EDT]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.