แม่แบบ:การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด