without collapsed statementแก้ไข

test
Noia 64 apps karm.svg ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
4 ปี 9 วัน

with collapsed statementแก้ไข

test
Noia 64 apps karm.svg ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
4 ปี 9 วัน