แบนเนอร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แบนเนอร์ (banner) สามารถหมายถึง