แคโทด (อังกฤษ: cathode) คือ บริเวณด้านที่เกิดการรับอิเล็กตรอนจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ด้านนี้จะเรียกเป็นปฏิกิริยารีดักชัน (reduction)

แผนภูมิของขั้วแคโทด ทองแดง ในเซลล์กัลวานิ

ดูเพิ่มแก้ไข