เอสวีที 2 คือสถานีโทรทัศน์ของประเทศสวีเดน เป็นสถานีของเอสวีที ออกอากาศตั้งแต่ 16.00 นาฬิกา ถึง 1.00 นาฬิกา ตามเวลาของประเทศสวีเดน