เอกสารอันนุสมิราบิลิส

เอกสารอันนุสมิราบิลิส (ละติน: annus mīrābilis, หมายถึง "ปีมหัศจรรย์") เป็นเอกสารสี่ฉบับที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์จัดพิมฑืในวารสารวิทยาศาสตร์ อันนาเลนแดร์ฟิสิก (หนังสือฟิสิกส์รายปี) ในปี 1905 เอกสารสี่ฉบับนี่มีคุณูปการสำคัญต่อรากฐานของวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ โดยได้ปฏิวัติความเข้าใจในวงวิทยาศาสตร์ต่อมโนทัศน์มูลฐานเรื่องปริภูมิ เวลา มวลและพลังงาน เนื่องจากไอน์สไตน์สามารถจัดพิมพ์เอกสารน่าทึ่งสี่เรื่องนี้สำเร็จในปีเดียวกัน จึงเป็นที่มาของชื่อเอกสารดังกล่าว

เอกสารฉบับแรกอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ซึ่งเป็นการค้นพบจำเพาะที่ทำให้ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์[1] เอกสารที่สองอธิบายการเคลื่อนที่แบบบราวน์ ซึ่งทำให้นักฟิสิกส์ต้องยอมรับการมีอยู่ของอะตอม ฉบับที่สามเป็นการเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ ฉบับที่สี่ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องของสัมพัทธภาพพิเศษ พัฒนาหลักความสมมูลมวล–พลังงาน ซึ่งแสดงด้วยสมการอันมีชื่อเสียง ทำให้นำไปสู่การค้นพบและใช้พลังงานอะตอม เอกสารสี่ฉบับนี้ ร่วมกับกลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในเวลาต่อมา รวมกันเป็นรากฐานของฟิสิกส์สมัยใหม่

อ้างอิง แก้

  1. Nobel Foundation. "The Nobel Prize in Physics 1921". สืบค้นเมื่อ November 7, 2020.