เอกสาร

เอกสิทธิ์ เอมสอาด

เอกสาร คือ กระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่ได้ถูกบันทึก หรือทำให้ปรากฏด้วยการเขียน พิมพ์ ถ่ายรูป บันทึก หรือวิธีอื่นใด ให้ปรากฏเป็นข้อมูล ข่าวสาร ตัวเลข แบบ แผนผัง หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความหมายเพื่อการสื่อสารเกิดความเข้าใจได้

ในสมัยโบราณ เอกสารจะปรากฏเป็นข้อความที่บันทึกลงในแผ่นหนัง ผ้า ใบลานหรือวัสดุที่คาดว่าจะมีความคงทน และหาได้ในขณะนั้น ต่อมาเมื่อมีกระดาษ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ จึงถูกบันทึกในกระดาษ เกิดเป็นคัมภีร์ หนังสือ และเอกสารต่าง ๆ

ในยุคปัจจุบัน จะมีการบันทึกข้อมูล ข่าวสาร ด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงในฮาร์ดดิสก์ หรือ จานบันทึกแบบแข็ง ฟลอปปี้ดิสก์ (จานบันทึกแบบอ่อน) คอมแพคดิสค์ (Compact Disc) หรือซีดี หรือแผ่นดีวีดีเกิดเป็นเอกสารที่เรียกว่า เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทของเอกสาร แก้

การแบ่งประเภทของเอกสารสามารถแบ่งได้หลายแบบ ตัวอย่างเช่น

 • เอกสารส่วนตัว/เอกสารทั่วไป
 • เอกสารทั่วไป/เอกสารลับ
 • เอกสารฉบับร่าง/เอกสารฉบับสมบูรณ์
 • เอกสารต้นฉบับ/เอกสารสำเนา
 • ในระบบคุณภาพ จะแบ่งเป็น เอกสารควบคุม/เอกสารไม่ควบคุม
 • ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม เอกสารสามารถจำแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้

 • เอกสารทางด้านการศึกษา เช่น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ
 • เอกสารทางธุรกิจและบัญชี เช่น สัญญา ข้อเสนอ งบการเงิน เอกสารประกวดราคา ฯลฯ
 • เอกสารทางกฎหมายและการเมือง
 • เอกสารทางราชการ
 • เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับ แผ่นปลิว ต่าง ๆ ฯลฯ
 • ฯลฯ

ดูเพิ่ม แก้