เส้น (แก้ความกำกวม)

เส้น อาจหมายถึง

ุถถนจ แม่แบบ:แก้ยุตำรวจทางหลวง;:กำภพภถนภยกวมเจ::นจ