เมโทร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เมโทร (metro) เป็นภาษาพูดย่อของ เมโทรโพลิทัน (metropolitan) ซึ่งหมายถึงบริเวณเมือง หรือในเมือง อาจหมายถึง